Confined Space งานพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ confined space พื้นที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ การปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ต้องได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติการเป็นพิเศษ เพราะมีความเสี่ยงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้